ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ.

Η επιφανειακή τροποποίηση που επιτεύχθηκε μείωσε σημαντικά την ειδική επιφάνεια κατά 80.7% και επηρέασε την ικανότητα των νιτρικών να προσροφώνται στην Mn- τροποποιημένη πυριτία. Οι κινητικές προσρόφησης των νιτρικών στην ....
επικαλυμμένη πυριτία μελετήθηκαν με αντιδραστήρα ασυνεχούς λειτουργίας. Εξετάστηκαν και μοντελοποιήθηκαν τα δεδομένα των παραμέτρων της διεργασίας συμπεριλαμβανομένων των pΗ, θερμοκρασίας και αρχικής συγκέντρωσης νιτρικών. Τα πειραματικά δεδομένα προσρόφησης εκφράζονται ικανοποιητικά μέσω Langmuir ισοθερμικών εξισώσεων και βρέθηκε να είναι αντιπροσωπευτικά ενός κινητικού μοντέλου ψευδο-δεύτερης τάξης. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα των καλώς καθορισμένων δομών μαγγανίου στην επίστρωση της υδρόφοβης πυριτίας με σκοπό τη βέλτιστη απολύμανση του νερού από νιτρικούς ρύπους. Με τον τρόπο αυτό, αναδύεται ως ερευνητική πρόκληση με απτές εφαρμογές η ανάπτυξη μοριακών νανοσωματιδιακών υλικών με προοπτική ανάπτυξης τεχνολογίας απορρύπανσης περιβαλλοντικών (και όχι μόνον) υδάτων από ανόργανους ρύπους. 
Δείτε την έρευνα